top of page

Dành cho tất cả những ai muốn có việc làm tại Nhật Bản.

Dân như sau đủ điều kiện.
 • Bạn muốn có một công việc ở Nhật Bản.

 • Bạn muốn thay đổi việc làm tại Nhật Bản.

 • Bạn có vấn đề về nhận, thay đổi hoặc cập nhật thị thực của bạn.

Nếu bạn nhận được hỗ trợ của chúng tôi, bạn có được sau.
 • Bạn có thể có được một công việc tại một công ty Nhật Bản bạn muốn.

 • Bạn có thể thực hiện đầy đủ kinh nghiệm và khả năng của mình.

 • Bạn có thể giải quyết các vấn đề về tình trạng cư trú của bạn.

Quá trình
 1. Phỏng vấn

  • Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với bạn về những vấn đề bạn có.

 2. Đề nghị

  • ​Chúng tôi đưa ra đề xuất để giải quyết vấn đề của bạn.

 3. ​Dung dịch

  • Chúng tôi thực hiện các thủ tục để giải quyết vấn đề của bạn.

bottom of page