• Bạn muốn có một công việc ở Nhật Bản.

 • Bạn muốn thay đổi việc làm tại Nhật Bản.

 • Bạn có vấn đề về nhận, thay đổi hoặc cập nhật thị thực của bạn.

Dân như sau đủ điều kiện.
Nếu bạn nhận được hỗ trợ của chúng tôi, bạn có được sau.
 • Bạn có thể có được một công việc tại một công ty Nhật Bản bạn muốn.

 • Bạn có thể thực hiện đầy đủ kinh nghiệm và khả năng của mình.

 • Bạn có thể giải quyết các vấn đề về tình trạng cư trú của bạn.

 1. Phỏng vấn

  • Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với bạn về những vấn đề bạn có.

 2. Đề nghị

  • ​Chúng tôi đưa ra đề xuất để giải quyết vấn đề của bạn.

 3. ​Dung dịch

  • Chúng tôi thực hiện các thủ tục để giải quyết vấn đề của bạn.

Quá trình

Dành cho tất cả những ai muốn có việc làm tại Nhật Bản.

© 2017 by Linkage Co.,Ltd.